logo
twitter facebook rss

для авторів

ДЛЯ АВТОРІВ

Редакційною колегією журналу «Право країн східної Європи» приймаються до друку наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих юристів з усіх галузей права. 

Графік приймання статей до друку та їх публікації

Номер Останній термін подачі статті Дата виходу журналу
№ 4 / 2018 28.02.2019 3.05.2019
№ 1 / 2019 31.05.2019 6.08.2019
№ 2 / 2019 13.09.2019 19.11.2019
№ 3 / 2019 29.11.2019 31.01.2020

 

Для публікації статті в науковому виданні «Право країн східної Європи» просимо Вас надіслати наступні матеріали на електронну адресу

ReOS@uni.kiev.ua

1) електронний варіант статті;

2) довідку про автора (прізвище, ім’я, по-батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, повна поштова адреса для відправки авторського примірника журналу (за зразком: Мельник Роман, вул. Івана Мазепи, буд. 12, кв. 18, м. Київ, 01010);

3) квитанцію про сплату.

Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті.

 

Після надання автором статті в редакцію журналу «Recht der Osteuropäischen Staaten» вона проходить внутрішнє анонімне рецензування. Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв.

 

Контактний телефон в Україні: +38 096 339 27 91

 
Наукова стаття, опублікована у «ReOS», вважається публікацією у професійному (фаховому) виданні зарубіжної держави відповідно до п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

Загальні вимоги до наукової статті:

- стаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему;

- стаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;

- максимальний обсяг статті – 12 сторінок;

- мова статті – українська, російська, англійська чи німецька.

Технічні вимоги:

Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення doc).

Обсяг статті – до 12 сторінок, формат А4 (297 x 210).

Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

Шрифт – Times New Roman 14. Інтервал між рядками – 1,5. Дозволяється застосування напівжирного шрифту і курсиву.

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Вимоги до оформлення статті:

Англійською мовою подається:

- назва статті;

- відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

- розширена анотація (1,8-2 тисячі знаків);

Мовою статті подається:

- назва статті;

- відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

- вступна частина (вступ);

- мета статті;

- виклад основного матеріалу;

- висновки.

 

Якщо стаття англійською мовою, назва статті та відомості про автора подаються лише один раз перед анотацією.

Список використаних джерел подається у вигляді виносок з безперервною нумерацією в кінці кожної сторінки. Загальний список використаної літератури не подається.

Список використаних джерел має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Public Law and Its Structure: Tendencies of the Development within Modern Conditions

 

Chupryna Liudmyla

Candidate of Juridical Sciences,

Assistant Professor of Financial Law Department

of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

 

The author of the article has studied the tendencies of development and modern view of public law and its structure in Ukraine. Nowadays the problems of conceptual and methodological nature, common to the fields of theory and practice, are of great importance. The only mean of seeking and introducing modern mechanisms for the organization and management of social processes into modern Ukrainian society conditions at the present time is the scientific cognition of public law development. Various approaches to understanding public law, its structure and content are of great importance within this framework. The tasks of legal science is both to understand the content of the whole and parts of the whole of public law, and also to understand the possibilities of their application in the construction of the rule of law state and the legal system of Ukraine. A number of legal relations within the conditions of modern development of state and law becomes the subject matter of legal regulation of public law and belongs to its exclusive sphere, because it mainly covers legal relations of power nature. The other part of legal relations is an adjacent one, which also penetrates the branches of private law. The essence of penetration is definitely uneven in various areas of social relations. Currently, a number of objects of public and legal regulation has shifted in the sphere of private and legal regulation. This is applied, in particular, to the activities of enterprises and other economic entities, where the zone of administrative management and regulation is narrowed; open space for the institutions of civil society: parties, public organizations, movements, business entities; expansion of the areas of the manifestation of human freedom and strengthening of guarantees of human rights and the rights of citizens, etc.

The author of the article supports the position of those scholars, who believe that the main feature of public law is the fact that its norms regulate relations, where one party is a public authority or a local self-government agency acting on and for the purpose of carrying out public tasks and functions, aimed at satisfying the public interest. Thus, we can achieve one common goal with the help of public law norms, which is manifested both in the functions of the state in the whole and in the fulfillment of the tasks facing by a certain branch of public law – constitutional, administrative, financial law.

 

Публічне право та його структура: тенденції розвитку у сучасних умовах

 

Чуприна Людмила Миколаївна

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри фінансового права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

 

Вступ. В умовах сучасного розвитку держави і права ряд правових відносин стає предметом правового регулювання публічного права і належить до його виключної сфери, оскільки воно охоплює переважно правовідносини владного характеру. Інша частина правовідносин є суміжними, що пронизують також й галузі приватного права. Ступінь проникнення є, звичайно, неоднаковою у різних сферах суспільних відносин. На даний час відбулося переміщення ряду об’єктів публічно-правового регулювання у сферу приватноправового регулювання. Це стосується, зокрема, діяльності підприємств та інших господарюючих суб’єктів, де звужена зона адміністративного управління та регулювання; відкритого простору інститутам громадянського суспільства: партій, громадських організацій, рухів, суб’єктів підприємницької діяльності; розширення областей прояву людської свободи і зміцнення гарантій прав людини і громадянина тощо. Як бачимо, публічне і приватне право можна назвати взаємообумовленими та говорити про їх взаємне проникнення та кореспондуючий характер[1].

 

[1]Попандопуло В. Ф. Система и правовые формы общественных отношений / В. Ф. Попандопуло // Известия вузов. Правоведение. – 2002. – № 4. – С. 85.

Hephaestus by Supremo Hosting