logo
twitter facebook rss

для авторів

Редакційною колегією журналу «Право країн східної Європи» приймаються до друку наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих юристівз усіх галузей права. 

Графік приймання статей до друку та їх публікації

Приймання статті редакцією Публікація статті в журналі 
до 31 січня березень поточного року
до 30 квітня червень поточного року
до 31 липня вересень поточного року
до 31 жовтня грудень поточного року

Для публікації статті в науковому виданні «Право країн східної Європи» просимо Вас надіслати наступні матеріали на електронну адресу

reos.de@gmail.com

1) електронний варіант статті;

Редакція наукового видання «Право країн східної Європи» залишає за собою право редагувати надані статті, а також відправляти їх на додаткове незалежне рецензування. Автор несе відповідальність за достовірність цитат, прізвищ та імен, цифрових даних тощо, використаних у статті, а також за дотримання правил орфографії та синтаксису.

2) розширену анотацію на українській мові, обсягом 1,8-2 тис. друкованих знаків, яка представляє собою достатньо повну, достовірну, відредаговану з високою точністю інформацію про дослідження, викладенуу теперішньому часі. Анотація не повинна містити  інформації, яка відсутня в тексті статті.

Переклад анотації на німецьку мову здійснюється видавництвом самостійно.

3) у випадку відсутності у автора наукового ступеня, – відскановану рецензію доктора або кандидата наук на статтю, яка подається до друку;

4) довідку про автора (прізвище, ім’я , по-батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти.

Контактний телефон в Україні: +38 063 763 15 11

 
Наукова стаття, опублікована у «ReOS», вважається публікацією у професійному (фаховому) виданні зарубіжної держави відповідно до п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

Вимоги до оформлення статей

 

- стаття являє собоювласні міркування автора на сформульовану тему;

- стаття містить в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;

- максимальний обсяг статті необмежено;

- мова статті українська, російська, англійська чи німецька;

- список використаних джерел подається у вигляді виносок з безперервною нумерацією в кінці кожної сторінки. Загальний список використаної літератури не подається.

- технічні вимоги до статті: шрифт TimesNewRoman (TNR), розмір шрифту 14, інтервал між строками 1,5, формат A 4 з полями: ліве − 3 см, праве − 1 см, верхнє та нижнє −2 см, сторінки статті не нумеруються.

 

 

Вимоги до структурних компонентів наукової статті, які повинні бути чітко визначені:

- назва статті;

- вступна частина (вступ);

- ціль статті;

- підрубрики статті (назви окремих частин статті);

- висновки.

 

Зразок оформлення статті

Українська юридична освіта як вона є:

проблеми та шляхи вирішення

 

 

Мельник Роман

доктор юридичних наук,

старший науковий співробітник

професор кафедри адміністративного права

Київського національного університеті імені Тараса Шевченка

 

        

Постановка проблеми

Співвіднесення сучасної юридичної освіти (у розумінні знань і навичок, які вдається набути середньостатистичному студентові під час навчання у вищому навчальному закладі юридичного профілю) з реальними потребами сфери правозастосування яскраво засвідчує наявність величезної кількості проблем, які мають місце у даній сфері¹. Проте, гіркота цих проблем стає ще більшою, коли починаєш порівнювати національну юридичну освіту з європейським процесом підготовки юристів. У цьому плані досить сказати про те, що жоден з українських університетів, які готують правників, не представлений у міжнародних рейтингах. Такий стан справ є надзвичайно небажаним і для держави, яка витрачаючи чималі кошти на підготовку юристів, отримує у результаті «продукт» який з огляду на обмеженість своїх знань та навичок є неспроможнім приймати активну, а головне дієву участь у розбудові правової держави, забезпеченні панування у ній верховенства права.

….

 

Отже, з огляду на викладене, метою даної статті є намагання комплексного та у вищій мірі конкретизованого осмислення проблем, які роблять українську юридичну освіту, нажаль, далеко не найкращою на європейському континенті.

 

 

¹Мельник Р.С. Як покращити викладання адміністративного права // Право Україна. – 2010. – № 12. – С. 228–236.

Hephaestus by Supremo Hosting